Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://cresk.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20.07.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 10.01.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treść lub funkcje niedostępne:

 1. Niektóre obrazki nie posiadają tekstu alternatywnego i tytułów.
 2. Niepoprawny kontrast dla niektórych elementów strony.
 3. Niektóre linki posiadają nieczytelny tekst.
 4. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo.
 5. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 6. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 7. Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-12

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Ewelina Laska, e-mail: e.laska@cresk.edu.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 833 20 04.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Stefana Batorego 64D
96-100 Skierniewice

W skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego wchodzą:

 1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
 2. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
 3. Filia Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu
 4. Filia Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach
 5. Filia Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach mieści się na I piętrze budynku przy ul. Batorego 64D w Skierniewicach.

Wejście do budynku i innych pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (dla osób na wózkach). Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach posiada miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach mieści się na parterze budynku przy ul. Batorego 64D w Skierniewicach.

Wejście budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Występującymi barierami są:

 • schody prowadzące do wejścia,
 • podjazd dla niepełnosprawnych ograniczony progiem na wjeździe,
 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak tablic informacyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach posiada miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Ułańska 2

Wejście do budynku jest na parterze. Budynek,  w którym mieści się filia posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Występującymi barierami są:

 • schody prowadzące do wejścia,
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach filii (istnieje możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych w innym miejscu w tym samym budynku),
 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak tablic informacyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu posiada miejsca parkingowe. Do budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5

Wejście do budynku jest na parterze. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Występującymi barierami są:

 • schody prowadzące do wejścia
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak tablic informacyjnych – brak oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach nie posiada miejsc parkingowych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D Wejście do budynku jest na parterze. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Występującymi barierami są:

 • schody prowadzące do wejścia,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak tablic informacyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Możliwość zaparkowania na placu przy budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika – dane kontaktowe: tel. 46 833 20 04, e-mail: e.laska@cresk.edu.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.